Dealer Panel
Dealer Panel
Konfigurator
Konfigurator
Youtube
Youtube
LinkedIn
LinkedIn
Facebook

Ogólne Warunki Handlowe

 

 

 1. 1. Zakres obowiązywania

 

SPRZEDAJĄCY: EKO-OKNA S.A. z siedzibą w Kornicach przy ul. Spacerowej 4

 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie „OWH”) obowiązują dla wszystkich - zawieranych również w przyszłości - umów sprzedaży, zawieranych z EKO-OKNA S.A. Porozumienia zawarte uzupełniająco lub odmiennie do postanowień OWH mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH, jeżeli wprost zostały zawarte pomiędzy Stronami na piśmie.

 

 1. 1.2. Przez KUPUJĄCEGO w rozumieniu niniejszych OWH rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę).

 

 1. 1.3. Nawet jeżeli znając odmienne OWH Kupującego EKO-OKNA S.A. dostarcza swoje produkty bez zastrzeżeń, to takie odmienne OWH Kupującego mają moc obowiązującą tylko i na tyle, jeżeli i na ile zostaną one potwierdzone na piśmie przez EKO-OKNA S.A. jako obowiązujące zamiast niniejszych OWH.

 

 1. 1.4. Każda zmiana niniejszych OWH, dokonana przez EKO-OKNA S.A., staje się częścią umowy pomiędzy EKO-OKNA S.A. i Kupującym, jeżeli Kupujący zatwierdzi taką zmianę lub nie sprzeciwi się jej na piśmie w ciągu tygodnia od obwieszczenia zmiany.

 

 1. 1.5. Zgoda Kupującego na warunki sprzedaży podane poniżej zostaje ostatecznie domniemana przy braku pisemnego sprzeciwu Kupującego w ciągu 3 dni od daty przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, w tym przyjęcia zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub przyjęcia przez Kupującego całości lub części zamówionego towaru, cokolwiek zostanie dostarczone wcześniej. Ponadto, za zgodę na Ogólne Warunki Sprzedaży uznaje się także podpis Kupującego na fakturze VAT lub rachunku za dostarczony towar lub dokumencie potwierdzającym odbiór zamówionego towaru. Niniejsze OWH są także opublikowane na stronie Sprzedającego pod adresem www.ekookna.pl i stanowić będą doręczenie ich treści Kupującemu.

 

 

 1. 2. Oferty, wzorce i ceny

 

 1. 2.1. Składane przez Sprzedającego propozycje sprzedaży (włączając w to propozycje nazwane „ofertą”) nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży - w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia zamówienia przez potencjalnego kupującego. Do czasu zawarcia umowy oferta Sprzedawcy jest ofertą szacunkową.

 

 1. 2.2. Wszystkie oferty i cenniki nie są wiążące. Kalkulacja dokonana jest w oparciu o obowiązującą w dniu dostawy cenę. Zapewnienie niezmienności cen wymaga specjalnego pisemnego potwierdzenia. Ceny towarów wskazane przez Sprzedającego są cenami netto oraz zawierają cenę opakowania potrzebnego do prawidłowej dostawy.

 

 1. 2.3. Próbki i wzory należy traktować jako materiały poglądowe w odniesieniu do jakości i kolorów. Pewne różnice, które są typowe dla naturalnych materiałów nie są podstawą do reklamacji.

 

 1. 2.4. Oferta stanowi relację pomiędzy ‚Sprzedającym’, a ‚Kupującym’. Wszystkie jej szczegóły są poufne i przeznaczone tylko dla stron zainteresowanych. Obie strony zobowiązują się zachować jakiekolwiek jej szczegóły tylko do swojego użytku. Nadużycie lub dalsze nieautoryzowane przekazywanie, które będzie działało na niekorzyść drugiej strony będzie rozstrzygane w myśl odpowiednich przepisów prawa.

 

 1. 2.5. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie pisemnego zamówienia drogą mailową, faksem, bądź osobiście z określeniem asortymentu, warunków płatności, terminu realizacji, sposobu dostawy. Złożenie przez kupującego zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem ogólnych warunków sprzedaży obowiązujących w firmie Sprzedającego. Złożone zamówienie musi posiadać pełne dane Kupującego oraz numery kontaktowe niezbędne sprzedającemu w realizacji/organizacji zamówienia. Kupujący jest zobowiązany wskazać, czy zamawiana stolarka jest przeznaczona do obiektu nowo budowanego czy budynków starszych niż 5 lat.

 

 1. 2.6. Kupujący potwierdza zgodność przedstawionej przez Sprzedającego wyceny ze złożonym przez siebie zamówieniem, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na oryginalnym egzemplarzu zamówienia. Złożenie podpisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią zamówienia, jego akceptacją oraz ponoszeniem odpowiedzialności za wszelkie niezgodności przedstawionej przez Sprzedającego wyceny z treścią zamówieniem. W sytuacji, kiedy Kupujący odsyła bez złożenia podpisu przedstawione przez Sprzedającego zamówienie bez dokonania jakichkolwiek poprawek, jest to jednoznaczne z potwierdzeniem złożenia zamówienia. O wszelkich nieprawidłowościach Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego przed złożeniem podpisu lub odesłaniem. Zgłoszenie nie wymaga formy pisemnej.

 

 1. 2.7. Jakiekolwiek porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników czy przedstawicieli Sprzedającego ustnie, w związku z zawarciem umowy, złożeniem oferty lub potwierdzeniem zamówienia, nie są wiążące i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

 

 1. 2.8. Warunki umowy sprzedaży mogą być ustalane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. Dokonane w ten sposób porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, w szczególności roszczenia o zawarcie umowy.

 

 1. 2.9. Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

 

 

 1. 3. Warunki dostawy

 

 1. 3.1. Termin dostawy lub wykonania usługi zostaje uzgodniony na piśmie w oparciu o przewidywaną wydajność ze strony EKO-OKNA S.A. i jest rozumiany jako płynny, niezobowiązujący i zależny od terminowego otrzymania niezbędnych dostaw przez EKO-OKNA S.A. oraz od ewentualnego wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności lub przeszkód, niezależnie od tego, czy wystąpią one w EKO-OKNA S.A. lub w przedsiębiorstwie, od którego EKO-OKNA S.A. częściowo lub w całości otrzymuje towary. Te okoliczności i przeszkody powodują odpowiednie wydłużenie terminu dostawy lub wykonania usługi i to także wtedy, jeżeli wystąpią już podczas istniejącej zwłoki. W takim przypadku wydłużeniu ulega także wyznaczony ewentualnie przez Klienta termin dodatkowy o czas występowania tych okoliczności lub przeszkód.

 

 1. 3.2. Dopuszczalne są dostawy częściowe.

 

 1. 3.3. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego w chwili wydania mu towaru albo wydania go przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego. W przypadku rozładunku wykonanego przez Kupującego ponosi on odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie towaru.

 

 1. 3.4. Kupujący ma obowiązek odbierać dostawy bez zbędnej zwłoki za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli termin dostawy został przesunięty z woli Kupującego lub nastąpiło opóźnienie wynikające z okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, jest on zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów składowania przedmiotów dostawy w wysokości nie mniejszej niż 5% fakturowej wartości przedmiotu dostawy za każdy miesiąc opóźnienia.

 

 1. 3.5. Towar wysyłany przez Sprzedającego jest pakowany w sposób zwykle stosowany w obrocie handlowym. Jeżeli Sprzedający uzna, iż towar wysyłany jest takiego rodzaju, że wymaga szczególnego opakowania (np. w kartony, skrzynie, przegrody), koszty opakowania ponosi Kupujący.

 

 

 1. 4. Warunki płatności

 

 1. 4.1. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego przed załadunkiem towaru.

 

 1. 4.2. Strony przewidują płatność faktury w dniu dostawy, chyba że postanowiono inaczej w jej treści lub w zawartej umowie sprzedaży. Zapłatę bezgotówkową uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego, zaś zapłatę gotówkową w dniu wydania Sprzedającego środków płatniczych.

 

 1. 4.3. Sprzedający jest uprawniony do pobierania płatności zaliczkowych.

 

 1. 4.4. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedającemu przysługują odsetki w wysokości 0,5% wartości faktury VAT określonej w pkt. 4.1. za każdy dzień zwłoki. Odsetki te nie podlegają umorzeniu po uregulowaniu zaległej należności.

 

 1. 4.5. Klient ma prawo do potrąceń bądź zatrzymań tylko wtedy, jeżeli roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone bądź wyraźnie uznane przez EKO-OKNA S.A.

 

 1. 4.6 W przypadku zalegania przez Kupującego wobec EKO-OKNA S.A. z wymagalnymi płatnościami wynikającymi ze zrealizowanych dostaw, EKO-OKNA S.A. jest uprawiona do wstrzymania się z realizacją dalszych dostaw, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych.

 

 

 1. 5. Prawo własności, odpowiedzialność za wady, gwarancie i reklamacje

 

 1. 5.1. Prawo własności dostarczonego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

 

 1. 5.2. Strony nie odpowiadają za niewypełnienie jakiegokolwiek ze swoich obowiązków, jeśli niewypełnienie spowodowane jest przeszkodą, nad którą nie mają kontroli albo w szczególności jednym z następujących powodów: pożar, katastrofy naturalne, wojna, zajęcie lub inne zarządzenia urzędowe, ogólny niedobór surowca, ograniczenie zużycia energii, spory wynikające ze stosunku pracy lub jeśli niezgodności z umową ze strony poddostawców wynikają z jednego z tych powodów.

 

 1. 5.3. Wszelkie braki ilościowe oraz widoczne wady fizyczne rzeczy winny być zgłoszone przez Kupującego w chwili ich odebrania w siedzibie Sprzedającego lub, w przypadku ich dowozu, w miejscu wskazanym w zleceniu, oraz zaznaczone przez Kupującego w osobnym protokole. Jeżeli umowa jest wykonywana przy udziale przewoźnika jest on uprawniony do uczestnictwa w sporządzaniu protokołu.

 

 1. 5.4. Ubytek, uszkodzenie i inne wady niedające się zauważyć w chwili odbioru towaru (wady ukryte), winny być zgłoszone Sprzedającemu nie później niż w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Kupujący jest obowiązany do zbadania dostarczonych towarów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ich wydania. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Kupujący obowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dane żądane przez Sprzedawcę wraz z przedstawieniem sporządzonych fotografii.

 

 1. 5.5. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za wady, które powstały wskutek używania rzeczy niezgodnie z jego wskazówkami lub niezgodnie z przeznaczeniem rzeczy i jej właściwościami. Normalne zużycie rzeczy, wynikające z prawidłowego używania, nie stanowi wady. Wskazówki, co do prawidłowego używania rzeczy dostępne są w siedzibie Sprzedającemu. Odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do dostarczenia produktu wolnego od wad bądź zapłaty jego równowartości, z wyłączeniem pokrycia szkód następczych. Upoważnienie Kupującego do samodzielnego usunięcia wady, na koszt EKO-OKNA S.A., wymaga uprzedniej akceptacji Sprzedającego kosztu oraz zakresu.

 

 1. 5.6. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wywołane nieprawidłowym składowaniem towarów jak również używaniem nieodpowiednich materiałów instalacyjno-montażowych w procesie montażu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za montaż stolarki niezgodnej z zamówieniem, w szczególności z tytułu zamontowania stolarki o wadliwych wymiarach.

 

 1. 5.7. W każdej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym według postanowień niniejszych OWH zostają wyłączone przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczącego rękojmi.

 

 1. 5.8. Udzielenie gwarancji jak i określenie jej szczegółów następuje na piśmie na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i zawarte jest w odrębnym dokumencie gwarancyjnym. W przypadku bezpodstawnego wezwania Serwisu Sprzedającej przez Kupującego zostanie on obciążony kosztami takiego zgłoszenia. W przypadku dostaw Sprzedającego na terenie RP odpowiedzialność Sprzedawcy nie rozciąga się poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. 5.9. Wykonanie postanowień gwarancyjnych oraz odpowiedzialność za jakiekolwiek wady przedmiotu umowy sprzedaży następuje dopiero po uregulowaniu pełnej kwoty wskazanej na fakturze VAT (pkt. 4.1.) na rzecz EKO-OKNA S.A.

 

 

6. Odstąpienie od umowy

 

 1. 6.1. W sytuacji, kiedy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować umowy w całości lub w części, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy do umówionego przez Strony dnia wskazanego w umowie, po uprzednim poinformowaniu o tym Kupującego. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałą w związku z tym szkodą po stronie Kupującego.

 

 1. 6.2. Jeżeli Sprzedający popadł w opóźnienie z wykonaniem umowy Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu wykonania umowy o ile możliwość odstąpienia wyraźnie zastrzegł przy wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania.

 

 1. 6.3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży (dostawy) są rzeczy tego samego gatunku a Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć całej ilości zamówionego towaru, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od całej umowy tylko wtedy, gdy przyjęcie jedynie części świadczenia narusza jego uzasadniony interes prawny. W pozostałych przypadkach jest uprawniony do odpowiedniego zmniejszenia swojego świadczenia wzajemnego.

 

 1. 6.4. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu również wtedy, gdy wymiana rzeczy wadliwej lub jej naprawa nie zostały wykonane prawidłowo lub są niemożliwe do wykonania.

 

 

7. Postanowienia końcowe

 

 1. 7.1. Sądem miejscowo właściwym dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych łączących Sprzedawcę z Kupującymi jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

 

 1. 7.2. Wszelkie stosunki prawne istniejące między Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu polskiemu.

 

 1. 7.3. Zmiany, uzupełnienia i innego rodzaju klauzule do niniejszych OWH lub do zawartych umów wymagają formy pisemnej.

 

 1. 7.4. Także w przypadku nieskuteczności pojedynczych warunków, umowa zawarta w oparciu o niniejsze OWH pozostaje skuteczna z pozostałej części.

 

 

 

 

 

 

 

Nasza strona używa znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Czy zgadzasz się na zapisywanie plików COOKIE na swoim komputerze?

Zgadzam się Nie zgadzam się